இலவச எண் ஜோதிடம் – Free Numerology Bookஇலவச நியூமராலஜி புத்தகம் | Free Numerology Book
Subscribe and Email to
speakindiachannel@gmail.com

Consulting Click Here: https://wa.me/919840400308?text=Hi%20Ezhil,%0AName:%0ADob:%0AFather:%0AMother:%0APlease%20check%20this%20name.%20

எண் ஜோதிடம், Consulting over Mobile
Name Correction: Rs.200/-
New Name for Baby: Rs.300/-
Marriage Matching: Rs.300/-
Business Name: Rs.300/-

Or

WhatsApp
NAME
DOB
FATHER
MOTHER
NAME (Names with Initial)
To 9840400308

Learn Numerology from Home:
Globe Cosmic Academy
Certified Numerologist Course
Duration: 3 Monthly
Only Practical
One time Fee: Rs.15000/-
To Register Click Here: https://wa.me/919840400308?text=Hi%20Ezhil,%0AName:%0ADob:%0ALocation:%0AI%20would%20like%20to%20learn%20numerology.%20

Numerology is any belief in the divine or mystical relationship between a number and one or more coinciding events. It is also the study of the numerical value of the letters in words, names, and ideas. It is often associated with the paranormal, alongside astrology and similar divinatory arts.

TN Gazette Site: http://www.stationeryprinting.tn.gov.in/gazette/gazette_list.php
TN Gazette Form: http://www.stationeryprinting.tn.gov.in/forms/Proforma-1E.pdf
Baby First Letter: http://www.mypanchang.com/nakshatras.html
Form Filling: https://youtu.be/btiapi0-W-A

Anbudan Ezhil
9840400308
https://www.facebook.com/Numerologychennai/inbox/?mailbox_id=655824981195492&selected_item_id=100007836935254

Source

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *